Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

2 Νέες προσκλήσεις -προκηρύξεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Αττικής ( Φορέας διαχείρισης του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” )

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση - προσφορά.


Α) για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου για για την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών παιχνιδιών – παραδοσιακού λούνα παρκΟι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τις σχετικές προσφορές, θα γίνονται δεκτές στις 11/6/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 έως 19:00 και θα υποβάλλονται στο γραφείο διοίκησης του Μητροπολιτικού Φορέα οδός Σπ. Μουστακλή αριθμός 23. Οι φάκελοι που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.

Την 11/6/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 έως 19:30 θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών ενώπιον των διαγωνιζομένων.


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επισκεφθούν τους διατιθέμενους χώρους ή να πάρουν το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων ( εκτός από τους συνδέσμους , ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α ) μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Μητροπολιτικού Φορέα

στο τηλέφωνο 210-2323163
ή
στο email parkotritsi@gmail.com
ή
στην ιστοσελίδα του πάρκου http://parko-tritsi.blogspot.gr/

ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου